Skip to content

Vežimo taisyklės

1. Siuntų tikrinimas:

1.1. Vežėjas turi teisę patikrinti perduodamą krovinį / siuntą, kad įsitikintų, jog siuntoje nėra draudžiamų vežti daiktų. Siuntėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad sutinka, jog perduotas ir perdavimo metu nepatikrintas krovinys / siunta būtų patikrinta bet kuriuo metu vėliau, pačiam Siuntėjui šiame patikrinime nedalyvaujant, su sąlyga, kad tokiame patikrinime dalyvaus ne mažiau kaip du Vežėjo darbuotojai. Siuntų tikrinimas atliekamas nepažeidžiant LR teisės aktų, užtikrinant viešąją tvarką. Aptikus neatitikimus, surašomas atskiras aktas, kuris vėliau pridedamas prie pasirašomos pervežimo deklaracijos.

2. Siuntėjo atsakomybės:

2.1. Siuntėjas garantuoja, kad visas krovinys / siuntos yra tinkamai supakuotos, paženklintos, ant pakuotės yra nurodyti visi tikslūs Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai. Esant netiksliam adresui, telefono numeriui, krovinys / siunta gali būti nepristatyta Gavėjui ir grąžinta į Vežėjo sandėlį. Toks siuntos grąžinimas neatleidžia Siuntėjo nuo atsiskaitymo su Vežėju pareigos.
2.2. Siuntėjas garantuoja, jog krovinyje / siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų, išvardintų 4 p. Jei siuntėjas pažeis Sutarties 4 p. numatytą draudimą, turės atlyginti visus dėl to Vežėjo bei trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, įskaitant ir negautas pajamas bei sumokėti Vežėjui Taisyklių 4.5 p. numatytą baudą, kuri, bendru Šalių susitarimu laikoma minimaliais Vežėjo nuostoliais.
2.3. Jei už siuntą priskaičiuojami muito ar kiti mokesčiai, juos papildomai apmoka Siuntėjas.
2.4. Vežant bet kokios rūšies gyvūną Siuntėjas įsipareigoja su gyvūnu pateikti visus tvarkingus gyvūno dokumentus (gyvūno Europasas, skiepų knygelė ir kt., transportavimui reikalingą įrangą, maistą, vandenį (narvelis, pavadėlis, antsnukis ir kt.)). Nesant pilnai transportavimui paruoštos dokumentacijos bei įrangos komplektacijos, Vežėjas neatsako už jokius padarinius.

3. Vežėjo atsakomybės:

3.1. Vežėjas atsako už krovinių / siuntų praradimą, trūkumą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Vežėjo kaltės, ir atlygina Siuntėjui padarytą žalą, vadovaudamasis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.
3.2. Vežėjas neatsako už perduotų daiktų trūkumą ar sugadinimą, jei jie buvo supakuoti ar paženklinti nesilaikant taisyklių, reikalavimų. Vežėjas neatsako už netinkamą Siuntėjo dokumentacijos pateikimą ir paruošimą.
3.3. Vežėjas neatsako už bet kurios valstybės institucijų veiksmus ir jų pasekmes: dėl jų sulaikytą / pristatytą pavėluotai pristatytą / neišsaugotą krovinį / siuntą.

4. Netinkami pervežimui daiktai:

4.1. Žemiau nurodytų daiktų Vežėjas nepriima pervežimui į jokią paskirties vietą, išskyrus atvejus, kai Vežėjo ir Siuntėjo raštišku sutarimu nutariama kitaip, o vairuotoją iš anksto informuoja Vežėjo vadovybė. Jeigu toks pranešimas iš anksto nebuvo gautas raštu, Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių daiktų, taip pat neįsipareigoja atlyginti jokių nuostolių, atsiradusių dėl Vežėjo kaltės ar neatsargumo.
4.2. Draudžiami gabenti (pateikti vežimui) daiktai: 1) pavojingi kroviniai; 2) cheminiai kroviniai; 3) degios prekės; 4) šaunamieji ir kiti ginklai; 5) tabako gaminiai; 6) meno kūriniai; 7) juvelyriniai dirbiniai; 8) pinigai, jų ekvivalentai, kitos apyvartinės priemonės ir vertybiniai popieriai (įskaitant čekius, vekselius ir pan.); 9) taurieji metalai; 10) vynas, alus, spiritas ir bet kokie kiti alkoholiniai gėrimai; 11) greitai gendantys maisto produktai; 12) bet kokie kiti daiktai, kuriuos pervežti draudžia valstybė pagal nacionalinius teisės aktus ir Europos Sąjungos teisės aktus, iš kurios ir/ar į kurią krovinys/siunta yra gabenamas arba pravažiuoja tranzitu.
4.3. Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą ar dėl Siuntėjo / Gavėjo apgaulės ar kitu, nuo Vežėjo veiksmų nepriklausančiu būdu, priimtus vežti Taisyklių 4.2 punkte nurodytus daiktus.
4.4. Užsakydamas gabenimui nepriimamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu nulemdamas jų perdavimą pervežimui, Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už tokių veiksmų sukeliamus teisinius padarinius ir įsipareigoja apmokėti visus Vežėjo bei trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius (įskaitant negautas pajamas), padengti gautas baudas ir kitas nenumatytas išlaidas.
4.5. Krovinys / siunta, kurioje buvo rasta draudžiamų vežti daiktų (jeigu ji nėra konfiskuojama pareigūnų), grąžinama į Vežėjo būstinę, iš kur siuntą privalės atsiimti Siuntėjas, prieš tai sumokėjęs mokestį už siuntos vežimą, jam skirtą baudą ir, atlyginęs visus kitus Vežėjo bei trečiųjų asmenų dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius (siunta Vežėjo būstinėje sulaikoma tol, kol bus patenkinti reikalavimai).
Siunta, kurioje buvo rasta draudžiamų vežti daiktų, nebus transportuojama, o dėl tokio pažeidimo (t.y. dėl draudžiamų vežti daiktų radimo siuntoje) Siuntėjas privalės sumokėti Vežėjui toliau nurodyto dydžio baudas.

Siuntoje radus cigarečių gaminių, taikoma 200 EUR bauda už kiekvieną rastą 200 vnt. cigarečių (radus mažesnį kiekį – baudos dydis 100 EUR); Siuntoje radus tabako gaminių, taikoma 200 EUR bauda už kiekvieną rastą 200 g tabako gaminių (radus mažesnį kiekį – baudos dydis 100 EUR);
Siuntoje radus alkoholinių gėrimų, taikoma 200 EUR bauda už kiekvieną rastą alkoholinio gėrimo vienetą.
Siuntoje radus kitų, nei aukščiau nurodyti draudžiamų vežti daiktų, taikoma 300 EUR bauda už kiekvieną rastą draudžiamą vežti daiktą.

Siuntėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog jam yra žinoma, kad dėl draudžiamų vežti daiktų gabenimo Vežėjui gali būti paskirtos baudos, ir dėl to sutinka, kad dėl draudžiamų vežti daiktų radimo Siuntėjo perduotoje siuntoje, Siuntėjui būtų pritaikytos nurodytos baudos, kurių dydis, Šalių bendru sutarimu, yra protingas, sąžiningas ir pagrįstas, atsižvelgiant į galimų valstybės institucijų skiriamų baudų dydžius.

4.6. Pagal krovinio paskirties vietą bei įvairius kontrolės ir muitinės formalumus kai kuriems daiktams gali būti pritaikyti papildomi apribojimai ir pratęstas pervežimo laikas. Vežėjas pasilieka teisę nepriimti daiktų, kuriems taikomi tokie apribojimai, arba nepriimti daiktų dėl saugumo ar dėl kitų pagrįstų priežasčių.

5. Pretenzijų reiškimas.

5.1. Apie patirtus nuostolius ar žalą Siuntėjas privalo pranešti Vežėjui žodžiu per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo krovinio / siuntos pristatymo dienos ir patvirtinti tai raštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo siuntos pristatymo momento. Jeigu Siuntėjas to nepadaro, Vežėjas neatsako už jokią žalą ar praradimą, išskyrus tuos atvejus, kai Siuntėjas įrodo, kad raštu pranešti Vežėjui laiku nebuvo įmanoma dėl svarbių ir pagrįstų priežasčių.
5.2. Kai nuostoliai patiriami dėl netinkamai supakuotos siuntos / krovinio, Vežėjo apmokamos žalos vertė neviršija siuntos / krovinio vežimo kainos.
5.3. Siuntėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie krovinio / siuntos pristatymo vietos pasikeitimą. Pasikeitus krovinio / siuntos pristatymo vietai, Siuntėjas papildomai sumoka Vežėjui 45 Eur (keturiasdešimt penkių eurų) vežimo mokestį.

6. Atvejai, kuriais Vežėjas neprisiima atsakomybės:

6.1. Vežėjas neatsako už netiesioginius nuostolius, tokius kaip pelno praradimas, bei neturtinės žalos padarymas, įskaitant reputacijos pažeidimą, kiek tai leidžiama pagal taikytinus teisės aktus.
6.2. Vežėjas neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos, jeigu patiriama nuostolių dėl to, kad siunta prarandama arba pristatoma pavėluotai, dėl nuo Vežėjo nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip: 1) teisėti arba neteisėti bet kurios valstybės institucijų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui; 2) boikotai, streikai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas; 3) stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ir upių potvyniai, žaibai; 4) sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų sunaikinimas; 5) muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros; 6) Siuntėjo ar siuntos Gavėjo veiksmai (neveikimas); 7) kitos LR teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės, atleidžiančios nuo atsakomybės.

Siuntėjas patvirtina, kad perduodamoje siuntoje nėra draudžiamų daiktų, o tokių daiktų radus, įsipareigoja sumokėti Taisyklių 4.5 p. numatytas baudas bei atlyginti Vežėjo bei trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.
Siuntėjas sutinka, kad siuntoje radus draudžiamų daiktų, siunta būtų sulaikyta, kaip numatyta Taisyklių 4.5 p.
Siuntėjas patvirtina, kad sutinka, jog jo perduotos siuntos / krovinio Vežėjui patikrinimas gali būti atliekamas ne siuntos / krovinio perdavimo metu, o vėliau, pačiam Siuntėjui nedalyvaujant, kaip numatyta Taisyklių 1 p.

7. Duomenų apsauga:

7.1. Krovinių / siuntų vežimo metu, tvarkant asmens duomenis bus laikomasi visų privalomų įstatymų, teisės aktų ir taisyklių reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo.
7.2. Asmens duomenys bus tvarkomi tik ta apimtimi, kokia yra reikalinga krovinio/siuntos pervežimo įsipareigojimų įvykdymui.

Translate

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.